Zasady

WAŻNE - Zasady w pandemii

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii w Polsce, wymogi i obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia, tak klientów korzystających z usług realizowanych przez Urząd Miasta Wrocławia, jak i pracowników UMW obsługujących realizację tych usług, przyjęte zostały poniższe zasady:

  • ilość osób uczestniczących w przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium (jedno wadium = 1 osoba); wyklucza się obecność osób towarzyszących. W przypadku gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pisemnego pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu;
  • uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu;
  • uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki), zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu procedurami bezpieczeństwa właściwymi dla miejsca przeprowadzenia przetargu;
  • uczestnik wchodzący do budynku Urzędu Miasta Wrocławia bez założonych rękawiczek ochronnych musi zdezynfekować dłonie przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku;
  • uczestnik wchodzący do budynku Urzędu Miasta Wrocławia podlegać będzie bezwzględnemu obowiązkowi poddania się automatycznemu pomiarowi temperatury ciała przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku lub przez pomiar ręczny dokonany przez upoważnionego pracownika urzędu albo podmiotu zewnętrznego świadczącego usługę ochrony mienia i osób. Wstęp i przebywanie w budynku jest dopuszczalne tylko i wyłącznie dla osób, których wynik automatycznego pomiaru temperatury ciała przy wejściu/wejściach do budynku jest mniejszy lub równy 37,4 °C.

Zasady sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości komunalnych odbywa się w trybie przetargowym i bezprzetargowym zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Procedura sprzedaży nieruchomości wszczynana jest z urzędu lub na wniosek zainteresowanego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9161/sprzedaz-gruntow-i-budynkow-w-drodze-przetargu

Gmina Wrocław sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na stronie:

http://bip.um.wroc.pl/artykuly/297/wykazy-nieruchomosci-do-sprzedazy-zbycia-i-dzierzawy

Następnie, nie wcześniej niż po upływie wymaganych ustawowo terminów, Gmina Wrocław podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, oraz zamieszczone na stronie:

http://bip.um.wroc.pl/przetargi-nieruchomosci/496

Wykazy nieruchomości oraz ogłoszenia o przetargach zamieszczane zostają również w prasie lokalnej i ogólnokrajowej.