Polityka prywatności

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).Kategorie i informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Kategoria Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych Osobowych (ADO) Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1-8. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 • przez e-mail: wns@um.wroc.pl
 • telefonicznie: +48 717 77 71 11.
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - pana Sebastiana Sobeckiego, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz kontaktować się w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
 • przez e-mail: iod@um.wroc.pl
 • telefonicznie: +48 717 77 77 24
 • przez formularz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu bip.um.wroc.pl.
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane (adres poczty elektronicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Ciebie za pomocą formularza.
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane (adres poczty elektronicznej) w celu przesłania informacji mailowej, dotyczącej nieruchomości gminnych przeznaczonych do przetargu.
 • Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania.
  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli Twoja wyraźna zgoda.
  Okres przechowywania Twoich danych osobowych
 • Adres Twojej poczty elektronicznej przechowywany będzie do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku braku wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą automatycznie usunięte po 6 miesiącach od daty wysłania zapytania.
 • Adres Twojej poczty elektronicznej przechowywany będzie do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zakończenia wydawania newslettera.
 • Odbiorcy Twoich danych osobowych Adres Twojej poczty elektronicznej zostanie przekazany naszym usługodawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z gminą i tylko zgodnie z zapisanymi zawartymi w umowie.
  Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

  • Ponieważ podstawą przetwarzania Twoich danych jest udzielona przez Ciebie zgoda, przysługuje Ci również:
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych,
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże to wycofanie nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD).
  Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.