Polityka prywatności

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO - (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).Kategorie i informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Kategoria Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Administrator Danych Osobowych (ADO) Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1-8. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
- przez e-mail: wns@um.wroc.pl
- telefonicznie: +48 717 77 71 11.
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - pana Sebastiana Sobeckiego, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz kontaktować się w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
- przez e-mail: iod@um.wroc.pl
- telefonicznie: +48 717 77 77 24
- przez formularz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu bip.um.wroc.pl.
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych 1) Będziemy przetwarzać Twoje dane (adres poczty elektronicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Ciebie za pomocą formularza.
2) Będziemy przetwarzać Twoje dane (adres poczty elektronicznej) w celu przesłania informacji mailowej, dotyczącej nieruchomości gminnych przeznaczonych do przetargu.
Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania.
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli Twoja wyraźna zgoda.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych 1) Adres Twojej poczty elektronicznej przechowywany będzie do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku braku wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą automatycznie usunięte po 6 miesiącach od daty wysłania zapytania.
2) Adres Twojej poczty elektronicznej przechowywany będzie do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zakończenia wydawania newslettera.
Odbiorcy Twoich danych osobowych Adres Twojej poczty elektronicznej zostanie przekazany naszym usługodawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z gminą i tylko zgodnie z zapisanymi zawartymi w umowie.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Ponieważ podstawą przetwarzania Twoich danych jest udzielona przez Ciebie zgoda, przysługuje Ci również:
- prawo żądania usunięcia Twoich danych,
- prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże to wycofanie nie ma wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD).
Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.